Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji psychomotorycznych. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Cel terapii

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci:

◈ z ryzykiem wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
◈ ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki
◈ z osłabionym poziomem umiejętności percepcyjno – motorycznych
◈ z osłabioną koncentracją uwagi