Terapia pedagogiczna

dziecko na terapii pedagogicznej

To specjalistyczne działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji psychomotorycznych. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Z terapii pedagogicznej korzystają dzieci z:

  • problemami z matematyką, czyli nierozumienie abstrakcyjnego świata cyfr, liczb i równań,
  • trudnościami z czytaniem i pisaniem – brak płynności w czytaniu i pisaniu, „połykanie” liter, nieestetyczne pismo,
  • problemami z koncentracją,
  • zaburzeniami mowy – opóźnienie komunikacji werbalnej, seplenienie, jąkanie.

Zajęcia pomagają też dzieciom agresywnym oraz nieśmiałym i wycofanym.

 

Cel terapii

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci:

◈ z ryzykiem wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
◈ ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki
◈ z osłabionym poziomem umiejętności percepcyjno – motorycznych
◈ z osłabioną koncentracją uwagi

 

Zasady terapii pedagogicznej

  • Zasada indywidualizacji metod i środków terapeutycznych polegająca na dostosowaniu zajęć do wieku dziecka, rodzaju i nasilenia zaburzeń, a także do zainteresowań, poziomu wiedz pacjenta, jego słabych i mocnych stron.
  • Zasada kompensacji zaburzeń, czyli ćwiczenie zarówno funkcji zaburzonych jak i zdrowych.
  • Zasada korekcji zaburzeń polegająca na wprowadzaniu ćwiczeń najbardziej zaburzonych funkcji naprzemiennie z zadaniami odciążającymi ucznia w wysiłku i przerwami. Ma to na celu zapobieganie przeciążeniu, nadmiernemu zmęczeniu.
  • Zasada powolnego stopniowania trudności, czyli wprowadzanie zadań stopniowo, od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
  • Zasada ciągłości oddziaływania terapeutycznego i systematyczności, według której wizyty powinny odbywać się cyklicznie, a uczeń powinien regularnie ćwiczyć w domu.

Terapię pedagogiczną mogą prowadzić tylko wykwalifikowane osoby. Nasi specjaliści mają szeroką wiedzę z wielu dziedzin i wieloletnie doświadczenie z dziećmi z różnymi zaburzeniami i na każdym etapie rozwoju. Terapia pomaga w szczególności uczniom z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Opowiemy o szczegółach zajęć i warunkach uczestnictwa.

 

Jakie efekty przynosi terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna przynosi znaczące efekty w rozwoju dzieci z trudnościami w nauce, pomagając im osiągnąć pełnię swoich możliwości edukacyjnych i społecznych. Dzięki indywidualnemu podejściu, terapia skupia się na konkretnych potrzebach każdego dziecka, co pozwala na skuteczne przezwyciężanie barier w nauce i komunikacji. Zajęcia pedagogiczne są dostosowane do wieku, poziomu rozwoju oraz specyficznych trudności, z jakimi boryka się dziecko, co umożliwia maksymalizację efektów terapeutycznych. Regularne sesje terapeutyczne pozwalają na stopniowe budowanie umiejętności i kompetencji, które są kluczowe w procesie edukacyjnym.

Dzieci uczestniczące w terapii pedagogicznej zyskują nie tylko poprawę w zakresie umiejętności akademickich, ale również wzrost pewności siebie, lepszą zdolność koncentracji oraz umiejętności społeczne, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Efekty te są widoczne zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym, co przekłada się na ogólną poprawę jakości życia i samopoczucia młodych pacjentów.