Zajęcia socjoterapeutyczne

klaszczące dzieci

Zajęcia socjoterapeutyczne zalecane są uczniom, którzy przejawiają trudności w funkcjonowaniu i są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Ćwiczenia mają na celu łagodzić i eliminować niewłaściwe zachowania społeczne i zastępować je pożądanymi reakcjami. Tego rodzaju terapia pozwala ukształtować właściwe zachowania w społeczeństwie nie tylko na etapie szkolnym, ale i w dorosłym życiu.

Zajęcia socjoterapeutyczne łączą ćwiczenia z kilku dziedzin. Uczniowie uczą się odczytywać swoje emocje i kontrolować reakcje na różne zdarzenia. Podczas zajęć najmłodsi uczą się mechanizmów uzależnienia i sposobów rozwiązywania konfliktów. Podopieczni kształtują poczucie własnej wartości, uczą się pełnienia różnych ról społecznych, nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich.

W procesie socjoterapeutycznym ważne jest działanie w grupie, proces tworzenia grupy i ustalania obowiązujących w niej zasad. Wszyscy uczestnicy dbają o atmosferę i przestrzeganie przyjętych norm. Większość nauki przeprowadzana jest poprzez zabawę. Najpopularniejsze techniki to:

  • ludoterapia, czyli nauka pracy w grupie.
  • trening interpersonalny, czyli ćwiczenie asertywnych zachowań w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
  • trening umiejętności społecznych, czyli nabywanie i rozwijanie cech i umiejętności pomocnych w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich,
  • trening samoobsługi, czyli nauka samodzielności i niezależności,
  • rysunek terapeutyczny, czyli przedstawianie własnych emocji w sposób graficzny.

Zajęcia socjoterapeutyczne mogą odbywać się w szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury, a także w specjalnie przygotowanych warsztatach terapii zajęciowej.

 

Socjoterapia – co to i dla kogo?

Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży u których obserwujemy:

◈ nieśmiałość i wycofanie
◈ nadpobudliwość
◈ agresywność, wybuchowość, konfliktowość
◈ trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji
◈ trudności w radzeniu sobie z porażkami
◈ trudności we współpracy z innymi
◈ trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu
◈ niskie poczucie własnej wartości
◈ lęk społeczny
◈ wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie
◈ zajęcia skierowane są również do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którzy w zaleceniach z orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają udział w terapii

 

Cele socjoterapii

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego i konstruktywnego doświadczania sytuacji społecznych, rozwój wiedzy dziecka o samym sobie, o innych ludziach oraz ukształtowanie rozumienia relacji interpersonalnych. Dzieci i młodzież uczą się prawidłowo reagować, wyrażać i rozładowywać emocje, nazywać relacje, rozwiązywać konflikty i komunikować się. Nabycie tych umiejętności stanowi bezcenny kapitał pomagający nawiązywać wartościowe relacje z innymi ludźmi oraz wpływa na wzrost pozytywnego postrzegania siebie, co przekłada się na pozytywną samoocenę i oraz zwiększa poczucie samoakceptacji.