Zajęcia Socjoterapeutyczne

Socjoterapia – co to i dla kogo?

Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży u których obserwujemy:

◈ nieśmiałość i wycofanie
◈ nadpobudliwość
◈ agresywność, wybuchowość, konfliktowość
◈ trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji
◈ trudności w radzeniu sobie z porażkami
◈ trudności we współpracy z innymi
◈ trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu
◈ niskie poczucie własnej wartości
◈ lęk społeczny
◈ wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie
◈ zajęcia skierowane są również do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którzy w zaleceniach z orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają udział w terapii

Cele socjoterapii

Celem zajęć jest stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego i konstruktywnego doświadczania sytuacji społecznych, rozwój wiedzy dziecka o samym sobie, o innych ludziach oraz ukształtowanie rozumienia relacji interpersonalnych. Dzieci i młodzież uczą się prawidłowo reagować, wyrażać i rozładowywać emocje, nazywać relacje, rozwiązywać konflikty i komunikować się. Nabycie tych umiejętności stanowi bezcenny kapitał pomagający nawiązywać wartościowe relacje z innymi ludźmi oraz wpływa na wzrost pozytywnego postrzegania siebie, co przekłada się na pozytywną samoocenę i oraz zwiększa poczucie samoakceptacji.